Dịch vụ

Tư vấn môi trường

THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC:

+ Lập Báo cáo Quan trắc môi trường
+ Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường
+ Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản
+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cấp Sở, cấp Bộ.
+ Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
+ Xin Giấy phép khai thác nước ngầm, Gia hạn khai thác nước ngầm
+ Xin Giấy Phép (Gia hạn) Xả thải, Xin Giấy phép đấu nối
+ Trám lấp giếng khoan (lập hồ sơ và thi công trám lấp giếng)
+ Xin Giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
+ Lập hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
+ Hồ sơ ứng phó xử cố hóa chất, sự cố tràn dầu
+ Vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại.
+ Thiết kế – Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
+ Cải tạo, vận hành/ bảo trì hệ thống xử lý nước thải

.

Form yêu cầu

Liên hệ ngay để nhận được hỗ trợ sớm nhất từ chúng tôi

 

Hotline: (028) 3773 2023